Algemene voorwaarden

Shopgids is een onderdeel van EEN Media, te Amsterdam. Deelname aan en inschrijving bij Shopgids, en gebruik van de website shopgids.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met Shopgids en/of worden aangeboden door Shopgids.

Gedragsregels

Wat is niet toegestaan op shopgids.nl?

• Het beledigen en provoceren van andere gebruikers

• Discriminatie en racisme

• Reclame maken, spammen

• Linken naar illegale websites/zaken

• Het plaatsen van persoonlijke gegevens van derden

• Het plaatsen van pornografisch en/of shockerend beeldmateriaal

• Het plaatsen van afbeeldingen en/of teksten die auteursrechtelijk beschermd zijn of die anderszins inbreuk maken op de rechten van derden.

Als gebruikers of leden zich niet aan de bovengenoemde gedragsregels houden, mag de redactie van Shopgids het bewuste materiaal onmiddellijk en zonder daarover overleg te plegen verwijderen van de website. Daarnaast kan de redactie besluiten de betreffende persoon uit te sluiten van deelname en hem/haar verdere toegang tot Shopgids te ontzeggen.

Uitsluiting aansprakelijkheid / disclaimer

De content op de website Shopgids.nl is voor een deel afkomstig van de deelnemers aan Shopgids.nl. Shopgids/ EEN Media is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze door deelnemers geplaatste content. De op de website Shopgids.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. Shopgids kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan. Voor het overige wordt verwezen naar de disclaimer.

Copyright

Shopgids behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoekerer van Shopgids mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Shopgids opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van EEN Media (ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers

1. Door plaatsing van foto-, beeld-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website Shopgids.nl geeft Deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan EEN Media dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van Shopgids en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.

2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op Shopgids.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.

3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website Shopgids.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart Shopgids terzake van vorderingen van derden.

4. Shopgids heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website Shopgids.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Shopgids, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten Shopgids

1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam Shopgids en het logo van Shopgids, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij EEN Media.

2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website Shopgids.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berustend uitsluitend bij Shopgids. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shopgids is het onder meer niet toegestaan de website Shopgids.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Google Maps

De deelnemer mag de Google Maps op deze site alleen voor persoonlijk gebruik raadplegen. Het is derhalve niet toegestaan om de Google Maps op enigerlei wijze commercieel te gebruiken en/of te exploiteren. Zie ook de voorwaarden Google Maps api.

Bevoegdheden en rechten redactie Shopgids

De redactie van Shopgids is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website Shopgids.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van Shopgids, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van Shopgids, de verdere toegang tot c.q. deelname aan Shopgids.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van Shopgids is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met Shopgids die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.